Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: CRECIDA BV

E-mailadres: info@crecida.nl

KvK-nummer: 86466054

BTW-nummer: NL863977091B01

Adres:Stoekeplein 0, 7902 HM te Hoogeveen (alleen op afspraak)

1. Definities

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Tevens kan er naar de algemene voorwaarden verwezen worden.  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld of naar de algemene voorwaarden gerefereerd worden die op de website van ondernemer toegankelijk is. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

5. Ondernemer behoudt zich het recht voor om een offerte te herroepen binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding van consument. Door een dergelijke herroeping zullen voor de consument geen rechten ontstaan, noch zal ondernemer op enigerlei wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade die is ontstaan door de herroeping.

3. Aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4. Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Met uitzondering van de bepaling in lid 2.5.

2 Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Crecida onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

5. Aansprakelijkheid

1. Crecida is niet aansprakelijk indien er letsel ontstaat door onjuist gebruik van de gekochte goederen. Aansprakelijkheid reikt nooit verder dan het orderbedrag.

2. Crecida is alleen aansprakelijk voor de artikelen tijdens transport in eigen beheer. Eigen transport door de klant is voor eigen risico en men kan derhalve geen beroep doen indien er tijdens deze handelingen schade ontstaat.

3. Crecida kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de natuurlijke werking van het hout. Hout is een natuurproduct en derhalve gevoelig voor luchtvochtigheid en temperatuurverschillen. Ondanks het gebruik van oud en zodoende ‘uitgewerkt’ hout kan het gebeuren dat de meubelen na verloop van tijd haarscheurtjes of kleine barstjes gaan vertonen. Wij raden de klant aan om een hygrometer aan te schaffen om de luchtvochtigheid in de ruimte te kunnen meten en op peil te kunnen houden.

4. In een aantal houtsoorten zitten van nature olie die langzaam uit het meubel trekt. Dit kan afgeven aan o.a. muren, gordijnen, vloerbedekking en kleding wanneer deze langdurig in contact staan met de meubelen. Voor schade die dit veroorzaakt kunnen wij tevens niet aansprakelijk gesteld worden.

5. Wij kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden als er schade ontstaat aan of in uw huis bij het naar binnen brengen van de meubels. Noch kan ondernemer aansprakelijk gesteld voor fysieke schade.

6. Crecida is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

7. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

8. Crecida kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleur- nerf- en/of structuurverschillen.

6. Bedenktijd

1. Bij een koop op afstand heeft de koper het recht om binnen 14 kalenderdagen de koop te ontbinden (herroepingsrecht). Het aankoopbedrag wordt na ontvangst van het artikel teruggestort. Het artikel dient in dezelfde staat en verpakking te worden geretourneerd als waarin het is afgeleverd, onbeschadigd, onbehandeld. Kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. Om beroep te doen op het herroepingsrecht dient Crecida eerst op de hoogte gesteld te worden.

2. De bedenktijd is slechts van toepassing indien klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe.

7. Retourneren

1. De retourneringsperiode van 2 weken gaat in op de datum dat het meubel bij ons is opgehaald of door ons bezorgd is. Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op.

2. Bekijk onze pagina https://crecida.nl/garantie-en-retourneren/ voor alle voorwaarden. Op deze pagina staan al onze voorwaarden omtrent retourneren.

8. Reclamaties

1. Reclamaties dienen binnen 24 uur na de levering gemeld te worden (telefonisch, schriftelijk of per e-mail). Na deze periode vervalt elk recht op een vergoeding. Mocht zich onverhoopt toch een klacht voordoen aan onze producten, neem dan altijd contact met ons op via één van de contact mogelijkheid; we proberen altijd te denken in oplossingen.

2.  Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken en/of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het Product voldoet aan de overeenkomst. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

9. Bezorging

1. Voor het bezorgen of verzenden van goederen worden kosten in rekening gebracht. De hoogte hiervan is te lezen op onze website, telefonisch of per e-mail op te vragen en gelden binnen Nederland (exclusief eilanden, veerbootkosten en tolwegen). Voor bezorgingen buiten Nederland hanteren wij afwijkende tarieven, neem daarvoor contact met ons op. Voor meer informatie over de verschillende bezorgmogelijkheden verwijzen we je graag naar https://crecida.nl/services/eigen-bezorgservice/.

2. Wij kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden als er schade ontstaat aan helpers en/of omstanders, of aan schade in uw huis bij het naar binnen brengen van de meubels.

10. Uitsluiting herroepingsrecht

1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

2. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

3. Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

4. Producten die aangepast zijn naar aanleiding van specifieke wensen van de klant.

5. Voor aanvullende voorwaarden verwijzen we je graag naar de pagina https://crecida.nl/garantie-en-retourneren/ 

11. Wijziging algemene voorwaarden

1. Crecida is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen;

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd;

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Crecida zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken;

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

12. Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Garantie

1. Crecida staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Hierin dienen de specifiek benoemde gebreken of beschadigingen die in de beschrijvingen genoemd worden door de consument in acht genomen te worden.

2. Voor de overige en aanvullende bepalingen verwijzen we je naar https://crecida.nl/garantie-en-retourneren/.

14. Aanvullende voorwaarden

1. Crecida verlangt een aanbetaling van de klant op iedere order alvorens men overgaat tot het reserveren of bestellen van de goederen. De hoogte van de aanbetaling bedraagt 50% van het totale orderbedrag. Het restant ter hoogte van 50% van het totale orderbedrag dient vervolgens bij leverering betaald te worden.

2. De garantievoorwaarden gelden niet voor slijtage bij normaal gebruik zoals bijvoorbeeld veroorzaakte kringen door hete pannen, hete kopjes of vochtdoorlatende vazen; krasjes door gebruik bijvoorbeeld door borden e.d.

3. De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Crecida op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Crecida kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Crecida is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

4. Koper vrijwaart Crecida voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de Producten van Crecida.

5. Producten zijn onderhevig aan slijtage door (dagelijks) gebruik. Normale slijtage valt niet onder de garantie, tenzij sprake is van aantoonbare fabricage, constructie- en/of materiaalfouten. Koper is verplicht dergelijke gebreken terstond na ontdekking aan Crecida te melden. Indien dergelijke gebreken niet binnen een redelijke termijn na ontdekking worden gemeld, wordt geacht dat dergelijke gebreken zijn te wijten aan slijtage en/of onjuist onderhoud en komen derhalve voor rekening en risico van Koper.

07/10/2022, Hoogeveen